فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۱۳ وبسایت)
اطلاعات مربوط به فعالیت های دانشگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
ارائه اطلاعات به دانشجویان واحد خوی
دانشکده ها و بیمارستان های پزشکی شهرستان ارومیه
http://www.umsu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه كننده اطلاعات غذایی و دارویی
http://www.fdo.umsu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر