فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۲۹ وبسایت)
اطلاعيه ها و اخبار مرتبط با تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی
http://www.agh.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
تحت نظارت وزارت دادگستري، برقراركننده امنيت و نظارت بر فعاليت هاي شهرستان
http://www.ash.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
تحت نظارت وزرات دادگستزي جمهوري اسلامي ايران
http://www.ard.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
وابسته به دادگستري استان اصفهان، نظارت بر تخلفات اجتماعي
http://www.esf.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران
http://www.ilm.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
تحت نظارت وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران
http://www.bsh.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
وابسته به سازمان دادگستري استان چهار محال بختیاری
http://www.chb.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
تحت نظارت وزارت دادگستري، مجري برقراركننده عدالت اجتماعي
http://www.khrsouth.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
وابسته به وزارت دادگستري استان خراسان رضوی
http://www.khr.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
مجري قانون در زمينه فعاليت هاي اداري و اجتماعي استان سمنان
http://www.smn.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
تحت نظارت وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران
http://www.svb.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه اخبار مربوط به اداره تعزيرات استان فارس
http://www.far.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
بيان كننده اخبار و اطلاعات مربوط به تعزیرات حکومتی استان قم
http://www.qom.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
نظارت كننده بر فعاليت هاي اجتماعي استان كرمان
http://www.krm.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
كنترل كننده قوانين اجتماعي استان گلستان
http://www.tazirat.gov.ir/golestan | گزارش مشکل یا تغییر
رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخشهای دولتی و غیر دولتی در محدوده عناوین مصرحه در قانون تعزیرات حکومتی
http://www.gil.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
نظارت كننده بر فعاليت هاي شهرستان استان مازندران
http://www.mzn.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
وابسته با وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران
http://www.hrm.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
نظارت كننده بر فعاليت هاي اصناف و مردم استان همدان
http://www.hmd.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
مجري قانون و نظارت كننده بر فعاليت هاي اصناف و سازمان هاي فعال در جمهوري اسلامي ايران
http://www.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر