فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۲۵ وبسایت)
رسیدگی به شکایات و اخبار مربوط اداره کل بازرسی استان تهران
http://www.tehran-bazrasi.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی اداره کل بازرسي استان فارس
http://www.fars-bazrasi.ir | گزارش مشکل یا تغییر
نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
http://www.lorestan-bazrasi.ir | گزارش مشکل یا تغییر
اخبار و اطلاعات مربوط به اداره بازرسی خراسان شمالی
http://www.n-khorasan-bazrasi.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی شبکه بازرسي و نظارت مردمي
http://www.shabnam.ir | گزارش مشکل یا تغییر