فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۱۹ وبسایت)
سامانه خدمت رسانی و اطلاعاتی آموزش و پرورش استان همدان
http://hamedan.medu.ir | گزارش مشکل یا تغییر
اداره آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد
http://cms.medu.ir/5503 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره کل آموزش و پررش شهرستان بهار
http://cms.medu.ir/5514 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان تویسرکان(بهشت غرب)
http://cms.medu.ir/5525 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره آموزش و پرورش منطقه جوکار
http://217.218.26.244/5536/ | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش منطقه خزل
http://cms.medu.ir/5533 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره آموزش و پرورش شهرستان رزن
http://cms.medu.ir/5511 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره آموزش و پرورش منطقه سامن
http://cms.medu.ir/5523 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره آموزش و پرورش شهرستان سردود
http://cms.medu.ir/5512 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان فامنین
http://cms.medu.ir/5506 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره آموزش و پرورش منطقه قروه درجزین
http://cms.medu.ir/5540 | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه کننده اخبار مربوط به آموزش و پرورش منطقه قلقلرود
http://cms.medu.ir/5542 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان قهاوندشرا
http://cms.medu.ir/5508 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان کبودرآهنگ
http://cms.medu.ir/5517 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره آموزش و پرورش منطقه گل تپه
http://cms.medu.ir/5538 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش منطقه لالجین
http://cms.medu.ir/5544 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان نهاوند
http://cms.medu.ir/5528 | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی سازمان آموزش و پرورش ناحیه یک همدان
http://cms.medu.ir/5501 | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش ناحیه دو استان همدان
http://cms.medu.ir/5502 | گزارش مشکل یا تغییر